Garmin® GTU™ användarvillkor

Dessa användarvillkor reglerar din användning av denna Garmin GTU-produkt samt -tjänster ("tjänsterna") för platsspårning. Läs även användarvillkoren som finns på https://my.garmin.com (webbplatsen "myGarmin™"), och som reglerar användningen av webbplatsen myGarmin.

Godkänd användning av tjänsterna

Tjänsterna får enbart användas för att spåra platsen för personlig egendom. All annan användning av tjänsterna godkänns inte av Garmin och görs på egen risk.

Utan att det påverkar allmängiltigheten i det förut nämnda får du inte använda tjänsterna för att förfölja, trakassera, skada, hota att skada eller inkräkta på någons integritet. Tjänsterna marknadsförs eller säljs inte av Garmin för att spåra personer, och det är inte tillåtet att använda tjänsterna för att spåra personer. Du får inte skicka obehöriga meddelanden till andra nätverksanvändare.

Din plan för trådlösa datatjänster tillhandahålls av en tredjepartsleverantör av trådlösa tjänster. Garmin och tredjepartsleverantören av trådlösa tjänster förbehåller sig rätten att neka, koppla bort, ändra och/eller avsluta tjänsterna, utan föregående meddelande, för någon som antas använda tjänsterna eller den trådlösa datatjänsten på ett sätt som inte är tillåtet. Utöver detta kan användningen av innehåll eller information blockeras, tillfälligt eller på annat sätt, till följd av åtgärder som vidtagits av mobilnätsoperatörer i syfte att förhindra (fortsatt) spridning av information som utgör brott eller kan vara olaglig i förhållande till tredje part.

Följa lagar och förordningar

Du samtycker till att använda tjänsterna och planen för trådlösa datatjänster i enlighet med de lagar och förordningar som gäller för användning av produkter och tjänster för platsspårning i ditt område. Garmin och tredjepartsleverantören för trådlösa tjänster ansvarar inte för användning av tjänsterna eller planen för trådlösa datatjänster som strider mot lagar eller förordningar.

Friskrivning från viss skada

GARMIN ELLER TREDJEPARTSLEVERANTÖREN AV TRÅDLÖSA TJÄNSTER KAN INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, TILLFÄLLIGA ELLER EXEMPLARISKA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, VINSTFÖRLUST ELLER SKADOR PÅ GRUND AV DATAFÖRLUST ELLER AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHET) TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA, VARE SIG GRUNDAT PÅ GARANTI, KONTRAKT, KRÄNKNING ELLER ANNAN JURIDISK TEORI, OCH VARE SIG GARMIN ELLER TREDJEPARTSLEVERANTÖREN AV TRÅDLÖSA TJÄNSTER UNDERRÄTTATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR ELLER INTE. VISSA STATER TILLÅTER INTE UTESLUTANDET AV ELLER BEGRÄNSNINGEN FÖR TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ UTESLUTANDET ELLER BEGRÄNSNINGEN OVAN KANSKE INTE GÄLLER DIG, VILKET INNEBÄR ATT SÅDANA BEGRÄNSNINGAR ELLER UTESLUTANDEN GÄLLER SÅ LÅNGT DET ÄR TILLÅTET UNDER TILLÄMPBAR LAG.

Garmins ansvar

All användning av tjänsterna och av planen för trådlösa datatjänster sker på egen risk. Garmin och tredjepartsleverantören av trådlösa tjänster gör inga utfästelser om huruvida tjänsterna är korrekta, pålitliga, fullständiga eller lägliga eller om de resultat som kan uppnås genom användning av tjänsterna, annat än den begränsade garanti som gäller din GTU-enhet.

DU HAR INGET AVTALSFÖRHÅLLANDE MED UNDERLEVERANTÖREN AV TRÅDLÖSA TJÄNSTER OCH DU ÄR INGEN TREDJEPARTSFÖRMÅNSTAGARE AV NÅGOT AVTAL MELLAN GARMIN OCH UNDERLEVERANTÖREN. DU ÄR INFÖRSTÅDD MED OCH SAMTYCKER TILL ATT UNDERLEVERANTÖREN INTE HAR NÅGOT JURIDISKT, SKÄLIGT ELLER ANNAT ANSVAR AV NÅGOT SLAG GENTEMOT DIG. UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER, OAVSETT VILKA ÅTGÄRDER SOM VIDTAS, OAVSETT OM DET GÄLLER KONTRAKTSBROTT, GARANTI, FÖRSUMLIGHET, STRIKT SKADESTÅNDSANSVAR ELLER KRÄNKNING ELLER ANNAT, ÄR DIN ENDA KOMPENSATION FÖR ANSPRÅK SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT I SAMBAND MED ANVÄNDARVILLKOREN, OAVSETT ORSAK, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL FEL ELLER AVBROTT I DEN TJÄNST SOM TILLHANDAHÅLLS ENLIGT AVTALET, BEGRÄNSAD TILL BETALNING AV EN SKADESTÅNDSSUMMA SOM INTE ÖVERSTIGER DET BELOPP DU BETALAT FÖR TJÄNSTERNA UNDER DEN TVÅMÅNADERSPERIOD SOM FÖREGÅR DET DATUM DÅ ANSPRÅKET UPPSTOD.

DU GÅR MED PÅ ATT SKYDDA OCH HÅLLA UNDERLEVERANTÖREN AV DE TRÅDLÖSA TJÄNSTERNA, OCH DESS CHEFER, ANSTÄLLDA OCH REPRESENTANTER, SKADESLÖSA FRÅN ALLA SKADESTÅNDSANSPRÅK, INKLUDERAT OCH UTAN BEGRÄNSNINGAR, ANSPRÅK RÖRANDE ÄREKRÄNKNING, FÖRTAL ELLER NÅGON EGENDOMSSKADA, PERSONSKADA ELLER NÅGOT DÖDSFALL, SOM PÅ NÅGOT SÄTT, DIREKT ELLER INDIREKT, UPPSTÅTT I SAMBAND MED DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER MED ANVÄNDNING, UNDERLÅTENHET ATT ANVÄNDA ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN, UNDANTAGET DÅ ANSPRÅKEN ORSAKATS AV GROV FÖRSUMLIGHET ELLER MEDVETEN VÅRDSLÖSHET FRÅN UNDERLEVERANTÖRENS SIDA. DEN HÄR FÖRSÄKRAN FORTSÄTTER ATT GÄLLA SEDAN ANVÄNDARVILLKOREN UPPHÖRT ATT GÄLLA.

DU ÄR INFÖRSTÅDD MED ATT GARMIN OCH UNDERLEVERANTÖREN INTE KAN GARANTERA SÄKERHETEN I TRÅDLÖSA ÖVERFÖRINGAR OCH INTE ANSVARAR FÖR EVENTUELLA SÄKERHETSBRISTER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA.

TJÄNSTEN ÄR TILL FÖR ATT ANVÄNDAS AV DIG ENBART OCH FÅR INTE SÄLJAS VIDARE TILL NÅGON ANNAN PART.

Villkorens giltighet och upphörande

Dessa användarvillkor fortsätter att gälla så länge du använder de tillhandahållna tjänsterna, dock under förutsättning att din användning upphör automatiskt utan meddelande från Garmin om du underlåter att följa något av villkoren. Garmin förbehåller sig också rätten att upphöra med att erbjuda data eller tjänster som tillhandahålls av tredje part om en sådan leverantör upphör att tillhandahålla sådana data eller tjänster åt Garmin eller om Garmins avtal med en sådan leverantör av något skäl upphör.