Garmin® GTU™ användarvillkor

Dessa användarvillkor reglerar din användning av Garmins GTU-produkter och -tjänster ("tjänsterna") för platsspårning. Läs även användarvillkoren som finns på https://my.garmin.com (webbplatsen "myGarmin™"), som reglerar användningen av webbplatsen myGarmin™.

Godkänd användning av tjänsterna

Tjänsterna får enbart användas för att spåra platsen för (i) personlig egendom; eller (ii) en minderårig eller annan person å vars vägnar du äger laglig rätt att lämna medgivande. Du måste informera en person vars plats du vill spåra i enlighet med användarvillkoren om detta, och du intygar åt Garmin att du äger laglig rätt att lämna medgivande för sådan användning å sådan persons vägnar, och att du också lämnar sådant medgivande. Alla annan användning av tjänsterna godkänns inte av Garmin och genomförs på egen risk. Om Garmin har rimligt skäl att tro att du använder tjänsterna i annat syfte än de som anges ovan, förbehåller sig Garmin rätten att omedelbart blockera din åtkomst till tjänsterna.

Utan att det inverkar på allmängiltigheten i det förut nämnda, får du inte använda tjänsterna för att förfölja, trakassera, skada eller hota att skada någon, eller för att inkräkta på någons integritet.

Din plan för trådlösa datatjänster tillhandahålls av en tredjepartsleverantör av trådlösa tjänster. Garmin och tredjepartsleverantören av de trådlösa tjänsterna förbehåller sig rätten att neka, koppla bort, ändra och/eller avsluta tjänsterna, utan föregående meddelande, för någon som antas använda tjänsterna eller de trådlösa datatjänsterna på ett sätt som inte är tillåtet. Utöver detta kan användningen av innehåll eller information blockeras, tillfälligt eller på annat sätt, till följd av åtgärder som vidtagits av mobilnätsoperatörer i syfte att förhindra (fortsatt) spridning av information som utgör brott eller kan vara olaglig i förhållande till tredje part.

Välja bort upprepade meddelanden

I en del jurisdiktioner, däribland Tyskland, kan Garmin upprepade gånger behöva meddela dig om att platsinformation har samlats in från din GTU i syfte att tillhandahålla tjänsterna åt dig, såvida du inte väljer att inte ta emot sådana upprepade meddelanden. Genom att godkänna användarvillkoren väljer du bort att ta emot sådana upprepade meddelanden.

Följa lagar och förordningar

Du samtycker till att använda tjänsterna och planen för trådlösa datatjänster i enlighet med de lagar och förordningar som gäller för användning av produkter och tjänster för platsspårning i ditt område. Garmin och tredjepartsleverantören av trådlösa tjänster ansvarar inte för användning av tjänsterna eller planen för trådlösa datatjänster som strider mot lagar eller förordningar.

Friskrivning från viss skada

GARMIN ELLER TREDJEPARTSLEVERANTÖREN AV TRÅDLÖSA TJÄNSTER KAN INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL TILLFÄLLIGA ELLER EXEMPLARISKA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, VINSTFÖRLUST ELLER SKADOR PÅ GRUND AV DATAFÖRLUST ELLER AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHET) TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA, VARE SIG GRUNDAT PÅ GARANTI, KONTRAKT, KRÄNKNING ELLER ANNAN JURIDISK TEORI, OCH VARE SIG GARMIN ELLER TREDJEPARTSLEVERANTÖREN AV TRÅDLÖSA TJÄNSTER UNDERRÄTTATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR ELLER INTE. VISSA STATER TILLÅTER INTE UTESLUTANDET AV ELLER BEGRÄNSNINGEN FÖR TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ UTESLUTANDET ELLER BEGRÄNSNINGEN OVAN KANSKE INTE GÄLLER DIG, VILKET INNEBÄR ATT SÅDANA BEGRÄNSNINGAR ELLER UTESLUTANDEN GÄLLER SÅ LÅNGT DET ÄR TILLÅTET UNDER TILLÄMPBAR LAG.

Garmins ansvar

All användning av tjänsterna och planen för trådlösa datatjänster sker på egen risk. Garmin och tredjepartsleverantören av trådlösa tjänster gör inga utfästelser om huruvida tjänsterna är korrekta, pålitliga, fullständiga eller lägliga eller om de resultat som kan uppnås genom användning av tjänsterna, annat än den begränsade garanti som gäller din GTU-enhet.

DU HAR INGET AVTALSFÖRHÅLLANDE MED UNDERLEVERANTÖREN AV TRÅDLÖSA TJÄNSTER OCH DU ÄR INGEN TREDJEPARTSFÖRMÅNSTAGARE AV NÅGOT AVTAL MELLAN GARMIN OCH UNDERLEVERANTÖREN. DU ÄR INFÖRSTÅDD MED OCH SAMTYCKER TILL ATT UNDERLEVERANTÖREN INTE HAR NÅGOT JURIDISKT, SKÄLIGT ELLER ANNAT ANSVAR AV NÅGOT SLAG GENTEMOT DIG. UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER, OAVSETT VILKA ÅTGÄRDER SOM VIDTAS, OAVSETT OM DET GÄLLER KONTRAKTSBROTT, GARANTI, FÖRSUMLIGHET, STRIKT SKADESTÅNDSANSVAR ELLER KRÄNKNING ELLER ANNAT, ÄR DIN ENDA KOMPENSATION FÖR ANSPRÅK SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT I SAMBAND MED ANVÄNDARVILLKOREN, OAVSETT ORSAK, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL FEL ELLER AVBROTT I DEN TJÄNST SOM TILLHANDAHÅLLS ENLIGT AVTALET, BEGRÄNSAD TILL BETALNING AV EN SKADESTÅNDSSUMMA SOM INTE ÖVERSTIGER DET BELOPP DU BETALAT FÖR TJÄNSTERNA UNDER DEN TVÅMÅNADERSPERIOD SOM FÖREGÅR DET DATUM DÅ ANSPRÅKET UPPSTOD.

DU GÅR MED PÅ ATT SKYDDA OCH HÅLLA UNDERLEVERANTÖREN AV DE TRÅDLÖSA TJÄNSTERNA, OCH DESS CHEFER, ANSTÄLLDA OCH REPRESENTANTER, SKADESLÖSA FRÅN ALLA SKADESTÅNDSANSPRÅK, INKLUDERAT OCH UTAN BEGRÄNSNINGAR, ANSPRÅK RÖRANDE ÄREKRÄNKNING, FÖRTAL ELLER NÅGON EGENDOMSSKADA, PERSONSKADA ELLER NÅGOT DÖDSFALL, SOM PÅ NÅGOT SÄTT, DIREKT ELLER INDIREKT, UPPSTÅTT I SAMBAND MED ANVÄNDARVILLKOREN ELLER MED ANVÄNDNING, UNDERLÅTENHET ATT ANVÄNDA ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN, UNDANTAGET DÅ ANSPRÅKEN ORSAKATS AV GROV FÖRSUMLIGHET ELLER MEDVETEN VÅRDSLÖSHET FRÅN UNDERLEVERANTÖRENS SIDA. DEN HÄR FÖRSÄKRAN FORTSÄTTER ATT GÄLLA SEDAN ANVÄNDARVILLKOREN UPPHÖRT ATT GÄLLA.

DU ÄR INFÖRSTÅDD MED ATT GARMIN OCH UNDERLEVERANTÖREN INTE KAN GARANTERA SÄKERHETEN HOS TRÅDLÖSA ÖVERFÖRINGAR, OCH INTE KAN HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA SÄKERHETSBRISTER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA.

TJÄNSTERNA ÄR AVSEDDA ATT ANVÄNDAS ENBART AV DIG OCH DU FÅR INTE SÄLJA TJÄNSTERNA VIDARE TILL NÅGON ANNAN PART.

Villkorens giltighet och upphörande

Användarvillkoren fortsätter att gälla så länge du använder de tillhandahållna tjänsterna, dock under förutsättning att din användning upphör automatiskt utan meddelande från Garmin om du underlåter att följa något av villkoren. Garmin förbehåller sig också rätten att upphöra att erbjuda data eller tjänster som tillhandahålls av tredje part om en sådan leverantör upphör med att tillhandahålla sådana data eller tjänster åt Garmin eller om Garmins avtal med en sådan leverantör av något skäl upphör.