Garmin® GTU™ sekretessregler

Dessa sekretessregler beskriver Garmins regler och rutiner när det gäller användningen av Garmins GTU™-produkter och -tjänster ("tjänsterna") för platsspårning. Dessa sekretessregler utgör ett komplement och ett tillägg till de sekretessregler som finns på https://my.garmin.com ("webbplatsen för myGarmin™"), som beskriver Garmins sekretessregler och -rutiner när det gäller användningen av webbplatsen myGarmin™

.

Information som Garmin samlar in för att tillhandahålla tjänsterna

Efter det att du har köpt en Garmin GTU-produkt måste du besöka webbplatsen myGarmin™ för att aktivera enheten och tjänsterna. Du ombeds uppge namn, adress, telefonnummer, e-postadress och betalkortsinformation (om tillämpligt) för Garmin för att aktivera tjänsterna. Insamling, användning, lagring och tillgängliggörande av sådan information regleras av myGarmins sekretessregler som finns här www.garmin.com/product/privacy.

Garmin samlar in GPS-koordinater som visar var GTU-enheten befinner sig ("platsinformation"). Platsinformationen samlas in och behandlas av Garmin International, Inc. ("Garmin") i delstaten Kansas i USA i syfte att tillhandahålla tjänsterna. Garmin värnar om att skydda den personliga integriteten hos dem som betror oss med sin personliga information. Som en följd härav har Garmin certifierats enligt Safe Harbor-ramverket mellan USA och Europeiska unionen, samt USA och Schweiz.

Du är införstådd med att användarvillkoren ("användarvillkoren") för Garmin® GTU™ begränsar användningen av enheten till att spåra platsen för (i) egendom som tillhör dig; eller (ii) en minderårig eller annan person å vars vägnar du äger laglig rätt att lämna medgivande. Du måste informera en person vars plats du vill spåra i enlighet med användarvillkoren, och du intygar åt Garmin att du äger laglig rätt att lämna medgivande för sådan användning å sådan persons vägnar, och att du också lämnar sådant medgivande. Du är införstådd med att all användning av tjänsterna som inte godkänns i användarvillkoren sker på egen risk, och att Garmin inte kan hållas ansvarigt för eventuella skador, i enlighet med vad som anges i användarvillkoren.

Garmins användning av platsinformation

Platsinformation som samlas in via tjänsterna används av Garmin för att tillhandahålla tjänsterna åt dig. Vi förbehåller oss rätten att använda och lämna ut platsinformation till andra när vi finner det lämpligt: (a) enligt gällande lag eller förordning; (b) för att efterleva rättsordningen; eller (c) för att svara på begäranden från offentliga myndigheter och företrädare för rättsväsendet.

Avbryta insamling och delning av platsinformation

Insamlingen av platsinformation kan när som helst avbrytas genom att du stänger av GTU-enheten.

Platsinformation som sparas

Garmin sparar platsinformation på sina servrar enbart så länge som krävs för att kunna tillhandahålla tjänsterna åt dig eller så länge som tillämplig lagstiftning tillåter eller kräver detta.

Kontakta oss

Om du har frågor om denna sekretesspolicy eller om våra sekretessregler, eller om du vill få tillgång till, korrigera eller ta bort någon personlig information kan du kontakta:

Garmin International, Inc.

1200 E. 151st Street

Olathe, KS 66062

USA

Telefon: 913-397-8200

E-post: webmaster@garmin.com