Vilkår for bruk av Garmin® GTU™

Disse vilkårene for bruk regulerer din bruk av Garmins GTU-produkter og -tjenester for posisjonssporing ("Tjenestene"). Les også vilkårene for bruk på https://my.garmin.com ("Webområdet myGarmin™ "), som regulerer din bruk av Webområdet myGarmin™.

Godkjent bruk av Tjenestene

Tjenestene kan bare brukes til sporing av posisjonen til (i) personlige eiendeler eller (ii) en mindreårig eller annen person som du har juridisk rett til å gi samtykke for. Du må informere enhver person du ønsker å spore posisjonen til i samsvar med disse Vilkårene for bruk, og du garanterer overfor Garmin at du har juridisk rett til å gi og gir samtykke for slik bruk på vegne av enhver slik person. All annen bruk av Tjenestene er ikke godkjent av Garmin og utføres på eget ansvar. Hvis Garmin har skjellig grunn til å tro at du bruker Tjenestene til andre formål enn de som er nevnt ovenfor, forbeholder Garmin seg retten til å avslutte din tilgang til Tjenestene umiddelbart.

Uten å begrense det generelle i det som er uttrykt ovenfor, skal du ikke bruke Tjenestene til å forfølge, plage, skade eller true med å skade eller invadere privatlivet til andre personer.

Det trådløse dataabonnementet leveres av en tredjepartsleverandør av trådløse tjenester. Garmin og tredjepartsleverandøren av trådløse tjenester forbeholder seg retten til å nekte tilgang til, koble fra, endre og/eller avslutte Tjenestene, uten varsel, overfor alle de tror bruker Tjenestene eller trådløse datatjenester på måter som ikke er tillatt. I tillegg kan bruken av innhold eller informasjon bli blokkert, midlertidig eller på annen måte, på grunn av tiltak iverksatt av mobiloperatører for å forhindre (videre) spredning av informasjon som utgjør et lovbrudd, eller som kan være ulovlig i forhold til tredjeparter.

Velge bort gjentatte varsler

I noen rettsområder, inkludert Tyskland, kan Garmin være påkrevd å sende deg gjentatte varsler om at posisjonsinformasjon har blitt innhentet fra din GTU-enhet for å kunne tilby deg Tjenestene, med mindre du velger ikke å motta slike gjentatte varsler. Ved å godta disse vilkårene for bruk velger du ikke å motta slike gjentatte varsler.

Samsvar med lover og forskrifter

Du samtykker i at din bruk av Tjenestene og det trådløse dataabonnementet vil samsvare med gjeldende lover og forskrifter der du befinner deg, vedrørende bruk av produkter og tjenester for posisjonssporing. Garmin og tredjepartsleverandøren av trådløse tjenester skal ikke holdes ansvarlig for din bruk av Tjenestene eller det trådløse dataabonnementet hvis den er i strid med lover eller forskrifter.

Ansvarsfraskrivelse for enkelte skader

GARMIN ELLER TREDJEPARTSLEVERANDØREN AV TRÅDLØSE TJENESTER SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET HOLDES ERSTATNINGSANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TILFELDIGE SKADER, STRAFFEERSTATNING OG FØLGESKADER, INNTEKTSTAP ELLER SKADER SOM FØLGE AV TAPTE DATA ELLER FORRETNINGSAVBRUDD) SOM FØLGE AV BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE TJENESTENE, ENTEN DET ER BASERT PÅ GARANTI, KONTRAKT, SKADEGJØRENDE HANDLING ELLER ANNEN RETTSLIG TEORI, OG ENTEN GARMIN ELLER TREDJEPARTSLEVERANDØREN AV TRÅDLØSE TJENESTER ER INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER ELLER IKKE. NOEN DELSTATER TILLATER IKKE UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNINGER AV TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, OG DET ER DERFOR MULIG AT BEGRENSNINGENE ELLER UTELUKKELSEN OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG. I SLIKE TILFELLER GJELDER SLIKE BEGRENSNINGER ELLER SLIK UTELUKKELSE SÅ LANGT DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV.

Garmins erstatningsansvar

All bruk av Tjenestene og det trådløse dataabonnementet skjer på eget ansvar. Garmin og tredjepartsleverandøren av trådløse tjenester gir ingen fremstillinger eller garantier om nøyaktigheten, påliteligheten, fullstendigheten eller aktualiteten av Tjenestene eller om resultatene som kan oppnås ved bruk av Tjenestene, bortsett fra den begrensede garantien som gjelder for GTU-enheten.

DU HAR IKKE ET KONTRAKTSFORHOLD MED DEN UNDERLIGGENDE LEVERANDØREN AV TRÅDLØSE TJENESTER, OG DU ER IKKE EN BEGUNSTIGET TREDJEPART I NOEN AVTALE MELLOM GARMIN OG DEN UNDERLIGGENDE LEVERANDØREN. DU FORSTÅR OG SAMTYKKER I AT DEN UNDERLIGGENDE LEVERANDØREN IKKE HAR NOE JURIDISK ELLER RIMELIG ANSVAR ELLER NOE ANNET ANSVAR OVERFOR DEG. I ALLE TILFELLER, UANSETT FORMEN PÅ HANDLINGEN, DET VÆRE SEG BRUDD PÅ AVTALE ELLER GARANTI, UAKTSOMHET, ERSTATNINGSANSVAR VED SKADEGJØRENDE HANDLING ELLER ANNET, ER DITT ENESTE ERSTATNINGSKRAV SOM PÅ NOEN MÅTE OPPSTÅR I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅRENE FOR BRUK, AV EN HVILKEN SOM HELST ÅRSAK, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SVIKT ELLER AVBRUDD I TJENESTEN SOM LEVERES I HENHOLD TIL DENNE AVTALEN, BEGRENSET TIL ERSTATNING PÅ ET BELØP SOM IKKE OVERSTIGER BELØPET DU BETALTE FOR TJENESTENE I LØPET AV DE TO MÅNEDENE SOM GIKK FORUT FOR DATOEN DA KRAVET OPPSTOD.

DU GODTAR Å BESKYTTE OG HOLDE DEN UNDERLIGGENDE LEVERANDØREN AV TRÅDLØSE TJENESTER OG DENS LEDERE, ANSATTE OG AGENTER SKADESLØSE MOT ALLE KRAV, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNINGER, ERSTATNINGSKRAV FOR ÆREKRENKELSE, INJURIER ELLER SKADE PÅ EIENDOM, PERSONSKADE ELLER DØD SOM PÅ NOEN MÅTE OPPSTÅR, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅRENE FOR BRUK ELLER BRUK AV, MANGLENDE BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE TJENESTEN, MED UNNTAK AV TILFELLER DER KRAVET OPPSTÅR SOM FØLGE AV GROV UAKTSOMHET ELLER BEVISST FORSØMMELSE FRA DEN UNDERLIGGENDE LEVERANDØRENS SIDE. DENNE SKADESLØSHETEN GJELDER UTOVER OPPHØR AV DISSE VILKÅRENE FOR BRUK.

DU FORSTÅR AT GARMIN OG DEN UNDERLIGGENDE LEVERANDØREN IKKE KAN GARANTERE FOR SIKKERHETEN TIL TRÅDLØSE OVERFØRINGER OG IKKE SKAL HOLDES ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE MANGLER I SIKKERHETEN I FORBINDELSE MED BRUKEN AV TJENESTENE.

TJENESTENE SKAL UTELUKKENDE BRUKES AV DEG, OG DU KAN IKKE VIDERESELGE TJENESTENE TIL TREDJEPART.

Avtaleperiode

Disse vilkårene for bruk gjelder så lenge du bruker Tjenestene. Bruken opphører imidlertid automatisk uten varsel fra Garmin hvis du unnlater å rette deg etter noen av vilkårene og betingelsene. Garmin forbeholder seg også retten til å avslutte tilbudet av data eller tjenester som leveres av tredjepart, hvis denne leverandøren slutter å levere slike data eller tjenester til Garmin, eller hvis Garmins kontrakt med leverandøren av en eller annen grunn avsluttes.