Garmin® GTU™ -käyttöehdot

Nämä käyttöehdot koskevat Garmin GTU -paikannustuotteiden ja -palvelujen (palvelut) käyttöä. Tutustu myös osoitteessa https://my.garmin.com (myGarmin™-sivusto) oleviin käyttöehtoihin, jotka koskevat myGarmin™-sivuston käyttöä.

Palvelujen hyväksytty käyttö

Palveluja saa käyttää ainoastaan jäljitettäessä (i) henkilökohtaista omaisuutta tai (ii) alaikäistä tai muuta henkilöä, jonka puolesta käyttäjällä on laillinen oikeus antaa lupa. Käyttäjän on ilmoitettava jäljityksestä henkilöille, joiden sijaintia hän aikoo jäljittää, näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjä takaa Garminille, että hänellä on laillinen oikeus antaa lupa ja hän antaa luvan kyseiseen käyttöön kyseisen henkilön puolesta. Mikään muu palvelujen käyttö ei ole Garminin valtuuttamaa, ja käyttäjä vastaa siitä. Jos Garminilla on perusteltu syy uskoa, että käyttäjä käyttää palveluja muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin, Garmin pidättää oikeuden lopettaa käyttäjän oikeus palvelujen käyttöön välittömästi.

Edellä mainittuja seikkoja rajoittamatta käyttäjä ei saa käyttää palveluja kenenkään vaanimiseen, ahdistelemiseen, vahingoittamiseen tai vahingoittamisella uhkailuun eikä yksityisyyden loukkaamiseen.

Langattoman datapalvelusopimuksen tuottaa kolmannen osapuolen langattomien palvelujen operaattori. Garmin ja kolmannen osapuolen langattomien palvelujen operaattori pidättävät oikeuden kieltää, katkaista, muuttaa ja/tai lopettaa palvelut ilman erillistä ilmoitusta, jos on syytä uskoa, että palveluja tai langatonta datapalvelusopimusta käytetään kielletyllä tavalla. Lisäksi sisällön tai palvelujen käyttö voidaan operaattoreiden toimien perusteella estää tilapäisesti tai pysyvästi, jotta voidaan estää rikosoikeudellisesti rangaistava tai kolmansien osapuolien oikeuksia loukkaava tietojen levitys (edelleen).

Kieltäytyminen toistuvista ilmoituksista

Joillakin hallintoalueilla, kuten Saksassa, Garminilla voi olla velvollisuus ilmoittaa käyttäjälle toistuvasti, että sijaintitietoja on kerätty GTU-laitteesta palvelujen tarjoamiseksi, ellei käyttäjä kieltäydy kyseisistä toistuvista ilmoituksista. Hyväksymällä nämä käyttöehdot käyttäjä kieltäytyy kyseisistä toistuvista ilmoituksista.

Lakien ja säädösten noudattaminen

Käyttäjä hyväksyy, että palvelujen käyttö noudattaa alueella sovellettavia paikannustuotteisiin ja -palveluihin liittyviä lakeja ja säädöksiä. Garmin ja kolmannen osapuolen langattomien palvelujen operaattori eivät vastaa, jos käyttäjä käyttää palveluja tai langatonta datapalvelusopimusta lakien tai säädösten vastaisesti.

Tiettyjen vahinkojen vastuuvapauslauseke

GARMIN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN LANGATTOMAN PALVELUN OPERAATTORI EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN VÄLILLISET JA SEURANNAISET VAHINGOT, VOITON MENETYS TAI VAHINGOT, JOTKA JOHTUVAT TIETOJEN MENETYKSESTÄ TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ), JOTKA JOHTUVAT PALVELUJEN KÄYTTÄMISESTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ NIIDEN KÄYTTÄMISEEN, RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUUKO TÄMÄ TAKUUSEEN, SOPIMUKSEEN, OIKEUDENLOUKKAUKSEEN TAI JOHONKIN MUUHUN LAKITEORIAAN SEKÄ SIITÄ, ONKO GARMINILLE TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN LANGATTOMAN YHTEYDEN OPERAATTORILLE ILMOITETTU KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. JOTKIN OSAVALTIOT EIVÄT SALLI VÄLILLISTEN TAI SEURANNAISTEN VAHINKOJEN RAJOITTAMISTA, JOTEN EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET EIVÄT EHKÄ KOSKE KAIKKIA KÄYTTÄJIÄ. SIINÄ TAPAUKSESSA KYSEINEN RAJOITUS ON VOIMASSA LAIN SALLIMISSA PUITTEISSA.

Garminin vastuu

Käyttäjä käyttää palveluja ja langatonta datapalvelusopimusta omalla vastuullaan. Garmin ja kolmannen osapuolen langattoman yhteyden operaattori eivät anna mitään muita takuita palvelujen tai niistä saatujen tulosten tarkkuudesta, luotettavuudesta, kattavuudesta tai ajantasaisuudesta kuin GTU-laitetta koskevissa rajoitetun takuun ehdoissa on mainittu.

KÄYTTÄJÄLLÄ EI OLE SOPIMUSSUHDETTA TAUSTALLA TOIMIVAAN LANGATTOMAN PALVELUN TARJOAJAAN EIKÄ KÄYTTÄJÄ OLE EDUNSAAJANA MISSÄÄN GARMININ JA PALVELUNTARJOAJAN VÄLISESSÄ SOPIMUKSESSA. KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTEI TAUSTALLA TOIMIVALLA PALVELUNTARJOAJALLA OLE MITÄÄN LAINMUKAISIA, OIKEUDENMUKAISIA TAI MUITA VELVOITTEITA KÄYTTÄJÄÄ KOHTAAN. KAIKISSA TAPAUKSISSA JA MISTÄ TAHANSA SOPIMUSRIKKOMUKSESTA, TAKUUSTA, HUOLIMATTOMUUDESTA JA MUUSTA ANKARAAN VASTUUSEEN LIITTYVÄSTÄ RIKKOMUKSESTA KÄYTTÄJÄLLE MYÖNNETTÄVÄ YKSINOMAINEN HYVITYS KAIKISTA NÄIHIN KÄYTTÖEHTOIHIN LIITTYVISTÄ VAATEISTA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI JÄLJEMPÄNÄ MAINITUN PALVELUNTARJOAJAN AIHEUTTAMAT VIRHEET TAI HÄIRIÖT, ON RAJOITETTU AINOASTAAN NIIDEN KULUJEN SUURUISIKSI, JOTKA OVAT MUODOSTUNEET KÄYTTÄJÄLLE KAHDEN KUUKAUDEN KULUESSA VAHINGONKORVAUKSEN ESITTÄMISESTÄ.

KÄYTTÄJÄ SUOSTUU VAPAUTTAMAAN VASTUUSTA JA PITÄMÄÄN SYYTTÖMÄNÄ TAUSTALLA TOIMIVAN LANGATTOMAN PALVELUN TARJOAJAN JA TÄMÄN VIRKAILIJAT, TYÖNTEKIJÄT JA EDUSTAJAT KOSKIEN KAIKKIA VAATIMUKSIA, MUKAAN LUKIEN ESIMERKIKSI SELLAISET HERJAAVIA TAI LOUKKAAVIA SISÄLTÖJÄ KOSKEVAT VAATEET, OMAISUUSVAHINGOT, HENKILÖVAHINGOT JA KUOLEMANTAPAUKSET, JOTKA AIHEUTUVAT SUORAAN TAI EPÄSUORASTI NÄISTÄ KÄYTTÖEHDOISTA TAI SIITÄ, MITEN KÄYTTÄJÄ KÄYTTÄÄ TAI EI PYSTY KÄYTTÄMÄÄN PALVELUA, LUKUUN OTTAMATTA TAPAUKSIA, JOISSA PALVELUNTARJOAJA ON TAHALLISESTI LAIMINLYÖNYT VELVOLLISUUKSIAAN TAI RIKKONUT TAHALLISESTI SÄÄNTÖJÄ. TÄMÄ VASTUUSTA VAPAUTTAMINEN PYSYY VOIMASSA KÄYTTÖEHTOJEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEENKIN.

KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTÄ GARMIN JA TAUSTALLA TOIMIVA PALVELUNTARJOAJA EIVÄT VOI TAATA LANGATTOMAN TIEDONSIIRRON TURVALLISUUTTA EIVÄTKÄ VASTAA PALVELUIHIN LIITTYVISTÄ TIETOTURVAPUUTTEISTA.

PALVELUT ON TARKOITETTU VAIN KÄYTTÄJÄN KÄYTTÖÖN EIKÄ KÄYTTÄJÄ VOI MYYDÄ NIITÄ EDELLEEN MILLEKÄÄN TOISELLE OSAPUOLELLE.

Voimassaolo

Nämä käyttöehdot ovat voimassa niin kauan kuin käyttäjä käyttää palveluja. Käyttöoikeus päättyy kuitenkin automaattisesti ilman Garminin ilmoitusta, jos käyttäjä ei noudata sen käyttöehtoja. Lisäksi Garmin pidättää oikeuden lakata tarjoamasta kolmannen osapuolen toimittajan tarjoamia tietoja tai palveluja, jos kyseinen toimittaja lakkaa tarjoamasta tietoja tai palveluja Garminille tai Garminin sopimus kyseisen toimittajan kanssa päättyy mistä tahansa syystä.