Garmin® GTU™ Betingelser for brug

Disse Betingelser for brug er gældende for din brug af Garmin GTU GPS-produkter og -tjenester ("Tjenesterne"). Læs også Betingelser for brug på https://my.garmin.com ("myGarmin™-webstedet"), der er gældende for din brug af myGarmin™-webstedet.

Autoriseret brug af tjenesterne

Tjenesterne må kun bruges til at spore positionen af (i) personlig ejendom; eller (ii) en mindreårig eller en anden person, på hvis vegne du har retshabilitet til at give samtykke. Du skal informere enhver person, hvis position du ønsker at spore, i overensstemmelse med disse Betingelser for brug, og du garanterer for Garmin, at du lovligt kan give samtykke til en sådan brug på vegne af pågældende person. Anden brug af tjenester er ikke autoriseret af Garmin og foregår under eget ansvar. Hvis Garmin har grund til at tro, at du bruger Tjenesterne til andre formål end de ovennævnte, forbeholder Garmin sig retten til straks at afslutte din adgang til Tjenesterne.

Uden at indskrænke det ovennævnte må du ikke bruge Tjenesterne til at forfølge, chikanere, skade eller true personer, eller krænke deres privatliv.

Din trådløse datatjenesteplan leveres af en tredjepartsudbyder af trådløse tjenester. Garmin og tredjepartsudbyderen af den trådløse tjeneste forbeholder sig retten til at nægte, afbryde, ændre og/eller opsige Tjenesterne uden forudgående varsel for enhver, de mener anvender Tjenesterne eller den trådløse datatjeneste på en måde, der ikke er tilladt. Desuden kan anvendelsen af indhold eller oplysninger blive blokeret, midlertidigt eller på anden vis, pga. foranstaltninger foretaget af mobile netværksleverandører for at forhindre (videre) udbredelse af oplysninger, der udgør en lovovertrædelse eller som kan være ulovlig i forhold til tredjeparter.

Afmeld gentagne meddelelser

I nogle jurisdiktioner, herunder Tyskland, kræves det, at Garmin flere gange giver besked om, at positionsoplysningerne er blevet indhentet fra din GTU med henblik på at levere Tjenesterne til dig, medmindre du framelder disse gentagne beskeder. Ved at acceptere disse Betingelser for brug, framelder du dig gentagne beskeder.

Overholdelse af love og vedtægter

Du erklærer dig indforstået med, at din brug af Tjenesterne og den trådløse datatjenesteplan overholder gældende love og vedtægter i dit område angående brug af GPS-produkter og -tjenester. Garmin og tredjepartsudbyderen af den trådløse datatjeneste hæfter ikke for din brug af Tjenesterne eller den trådløse datatjenesteplan i strid med gældende love og vedtægter.

Fraskrivelse af visse hæftelsesformer

GARMIN ELLER TREDJEPARTSUDBYDEREN AF DEN TRÅDLØSE TJENESTE PÅTAGER SIG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HÆFTELSESANSVAR I FORBINDELSE MED NOGEN FORM FOR SKADESERSTATNING (HVILKET UDEN AT BEGRÆNSE SIG HERTIL OMFATTER TILFÆLDIGT OPSTÅEDE SKADER, STRAFFERETLIGE SKADER OG FØLGESKADER, TABT INDTJENING ELLER SKADER SOM FØLGE AF DATATAB ELLER DRIFTSTAB) DER MÅTTE VÆRE FØLGER AF BRUGEN AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE TJENESTERNE, UANSET OM DER TAGES UDGANGSPUNKT I GARANTIRET, KONTRAKTRET, ERSTATNINGSRET ELLER NOGET ANDET JURIDISK OMRÅDE, OG UANSET OM GARMIN ELLER TREDJEPARTSUDBYDEREN AF DEN TRÅDLØSE TJENESTE PÅ FORHÅND ER GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR FREMSÆTTELSE AF SÅDANNE ERSTATNINGSKRAV ELLER EJ. VISSE LANDE TILLADER IKKE FRASKRIVELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVARSHÆFTELSE I FORBINDELSE MED FØLGESKADER, HVORFOR OVENSTÅENDE FRASKRIVELSE MULIGVIS IKKE ER GÆLDENDE FOR DIG. I SÅ FALD VIL EN SÅDAN FRASKRIVELSE ELLER BEGRÆNSNING VÆRE GÆLDENDE I VIDEST MULIGE OMFANG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.

Garmins ansvar

Enhver brug af Tjenesterne og den trådløse datatjenesteplan sker på eget ansvar. Garmin og tredjepartsudbyderen af den trådløse datatjeneste fremsætter ingen påstande og garantierklæringer om nøjagtigheden, pålideligheden, fuldstændigheden eller betimeligheden af Tjenesterne eller de resultater, der kan opnås ved brugen af Tjenesterne, udover den begrænsede garanti, der gælder for din GTU-enhed.

DU HAR INTET KONTRAKTMÆSSIGT FORHOLD TIL DEN UNDERLIGGENDE TRÅDLØSE TJENESTEUDBYDER, OG DU ER IKKE BEGUNSTIGET SOM TREDJEPART FOR NOGEN AFTALER INDGÅET MELLEM GARMIN OG DEN UNDERLIGGENDE UDBYDER. DU FORSTÅR OG ACCEPTERER, AT DEN UNDERLIGGENDE UDBYDER IKKE HAR NOGET JURIDISK, RIMELIGT ELLER ANDET ANSVAR AF NOGEN ART OVER FOR DIG. UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER OG UAGTET FORMEN AF HANDLINGEN, DET VÆRE SIG KONTRAKTBRUD, GARANTI, MISLIGHOLDELSE, SKÆRPET ANSVAR I TORT ELLER PÅ ANDEN MÅDE, ER DIN ENESTE LØSNING PÅ SØGSMÅL, DER MÅTTE OPSTÅ PÅ NOGEN MÅDE I FORBINDELSE MED DISSE BETINGELSER FOR BRUG, AF NOGEN ÅRSAG, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ENHVER FEJL ELLER AFBRYDELSE AF DEN HERUNDER LEVEREDE TJENESTE, BEGRÆNSET TIL BETALING AF SKADESERSTATNING FOR ET BELØB, DER IKKE OVERSTIGER DET BELØB, DU HAR BETALT FOR TJENESTEN I LØBET AF DE TO MÅNEDER FØR DEN DATO, HVOR KRAVET BLEV STILLET.

DU FORPLIGTER DIG TIL AT FORSVARE OG HOLDE DEN UNDERLIGGENDE TRÅDLØSE SERVICEUDBYDER OG DENS LEDERE, ANSATTE OG AGENTER SKADESLØSE OVER FOR ALLE SØGSMÅL, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL KRAV VEDR. INJURIER, BAGVASKELSE ELLER MATERIEL SKADE, PERSONSKADE ELLER DØD, SOM MÅTTE OPSTÅ PÅ NOGEN MÅDE, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I FORBINDELSE MED DISSE BETINGELSER FOR BRUG ELLER BRUG, MANGLENDE BRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE TJENESTEN, BORTSET FRA HVOR SØGSMÅLENE ER ET RESULTAT AF DEN UNDERLIGGENDE UDBYDERS GROVE FORSØMMELSE ELLER FORSÆTLIGE TJENESTEFORSEELSE. DENNE SKADESLØSHOLDELSE ER OGSÅ GÆLDENDE EFTER OPSIGELSEN AF DISSE VILKÅR FOR BRUG.

DU ER INDFORSTÅET MED, AT GARMIN OG DEN UNDERLIGGENDE UDBYDER IKKE KAN GARANTERE SIKKERHEDEN I FORBINDELSE MED TRÅDLØSE OVERFØRSLER OG IKKE KAN HOLDES ANSVARLIGE FOR MANGLENDE SIKKERHED I FORBINDELSE MED BRUGEN AF TJENESTERNE.

TJENESTERNE ER UDELUKKENDE TIL EGET BRUG, OG DU MÅ IKKE VIDERESÆLGE TJENESTERNE TIL ANDRE PARTER.

Betingelse

Disse Betingelser for brug er gældende i al den tid, du bruger de leverede Tjenester, men din brugsret opsiges automatisk uden forudgående varsel fra Garmin, hvis du ikke overholder samtlige af disse vilkår og betingelser. Garmin forbeholder sig også retten til at ophøre med at tilbyde nogen former for data eller tjenester leveret af en tredjepart, hvis denne leverandør ophører med at levere disse data eller tjenester til Garmin, eller Garmins kontrakt med en sådan leverandør opsiges, uanset årsagen.