Tunnemme vastuumme ympäristöä kohtaan valitessamme tuotteissamme käyttämiämme materiaaleja. Siksi teemme tuotantomme ja materiaalihankintamme yhteydessä tarkistuksia, joiden avulla vähennämme vaarallisia materiaaleja tuotteissamme ja varmistamme, että noudatamme asianmukaisia ympäristöstandardeja. Käytössä ovat esimerkiksi seuraavat tarkistukset:

  • Analysoimme kaikki toimintamme vaiheet, jotta tunnistamme mahdolliset huolenaiheet, kuten materiaalit, jotka voivat olla haitallisia ihmisille ja ympäristölle.
  • Käytämme asianmukaisia turvatoimia esimerkiksi vaarallisten materiaalien poistamiseksi tuotteistamme.
  • Dokumentoimme ja tarkistamme kaikki tekemämme toimet.
  • Pyrimme parantamaan nykyisiä ympäristökäytäntöjämme esimerkiksi käyttämällä innovatiivisia materiaaleja ja uusiomateriaaleja, jotka vähentävät tuotteiden ympäristövaikutuksia ja helpottavat kierrätystä.

EU:n RoHS-direktiivi ja Garmin’in vastaus

Tämä tarkistusjärjestelmä on olennainen tapa, jolla Garmin’ noudattaa RoHS (Restriction of Hazardous Substances) -direktiiviä. 1.7.2006 käyttöön otettu direktiivi kieltää EU:n markkinoilla uudet sähkö- ja elektroniikkalaitteet, jotka sisältävät enemmän kuin sallitun määrän vaarallisia aineita. Kyseisiä aineita ovat lyijy, kadmium, elohopea, kuudenarvoinen kromi, polybromifenyyli ja polymromidifenyylieetteri.

Garmin on panostanut RoHS-direktiivin noudattamiseen voimakkaasti. Toimimme yhteistyössä alan kumppaneiden (kuten GPS Industry Council, National Electronic Distributors Association ja American Electronics Association) kanssa tiettyjen materiaalien rajoittamiseksi tuotteissamme. Siksi olemme kehittäneet muun muassa osien teknisiä tietoja, testausstandardeja ja materiaalien ilmoitusprotokollia.

EU:n REACH-asetuksen tila Garminilla

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) on EU:n kemikaaliasetus, joka astui voimaan 1.6.2007. Garmin tukee REACH-asetuksen tavoitetta eli ihmisten terveyden ja ympäristön suojaamista pyrkimällä tunnistamaan kemiallisten aineiden luontaiset ominaisuudet mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja entistä paremmin.

Garmin on REACH-asetuksen sisältämien määritelmien mukainen esineiden valmistaja. Esineet valmistetaan EU:n ulkopuolella, ja Garmin ei käytä tai hanki tarpeeksi aineita käytettäviksi EU:n alueella, jotta REACH-asetuksen artiklan 6 vaatimukset (yleiset velvollisuudet rekisteröidä aineita sellaisinaan tai valmiissa tuotteissa) täyttyisivät. Garmin ei valmista esineitä, joista vapautuisi suunnitellusti aineita normaaleissa tai kohtuullisesti ennustettavissa käyttöolosuhteissa. Joidenkin Garmin-laitteiden lisävarusteina toimitettavien ajoneuvon virtajohtojen (savukkeensytyttimessä käytettävät) ja verkkosovitinten/laturien eristyksen di(2-etyyliheksyyli)ftalaattipitoisuus (DEHP) voi olla yli 0,1 prosenttia painosta. Garmin pyrkii tavarantoimittajien kanssa etsimään vaihtoehtoja DEHP:lle.

Keskustelemme edelleen tavarantoimittajiemme ja asiakkaidemme kanssa, jotta pystymme jatkossakin keräämään tietoja ja takaamaan, että noudatamme aina REACH-asetusta. Siksi pidätämme oikeuden muuttaa tuotteitamme ja näitä tietoja, kun saamme lisätietoja.