Hos Garmin står vi ved vores miljøansvar med hensyn til de materialer, vi bruger i vores produkter. Derfor har vi indarbejdet kontrolprocedurer i vores produktion og materialeforsyning for at nedbringe mængden af farlige materialer i vores produkter og sikre overholdelse af relevante miljøstandarder. Denne kontrol omfatter følgende:

  • Analyse af hver fase i vores arbejdsproces for at identificere problemer, såsom materialer, der potentielt kan skade menneskers sundhed og miljøet.
  • Indførelse af passende kontroller og sikkerhedsforanstaltninger, herunder eliminering af farlige materialer fra vores produkter.
  • Dokumentation af og gennemgang af alle trufne foranstaltninger.
  • Initiativer til forbedring af den nuværende miljøpraksis, herunder ved at nedbringe produktets miljøbelastning og muliggøre genanvendelse gennem brug af innovative og genbrugte materialer.

EU's RoHS-direktiv og Garmin’s svar

Dette kontrolsystem er et væsentligt element i Garmin’s overholdelse af RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances). Direktivet har siden den 1. juli 2006 udelukket nyt elektrisk og elektronisk udstyr fra EU-markedet, såfremt dets indhold af farlige stoffer overstiger de tilladte niveauer. Disse stoffer omfatter bly, cadmium, kviksølv, hexavalent krom, polybromerede biphenyler (PBB) og polybromerede diphenylethere (PBDE).

Garmin har brugt betydelige kræfter og ressourcer på at sikre overholdelse af RoHS-direktivet. Vi arbejder sammen med partnerne i industrien, herunder GPS Industry Council, the National Electronic Distributors Association and the American Electronics Association, for at begrænse brugen af specifikke materialer i vores produkter. Fastlæggelsen af delspecifikationer, teststandarder, materialedeklarationsprotokoller og andre aktiviteter har bidraget til denne indsats.

Betydningen af EU's REACH-forordning for Garmin

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) er en EU-forordning om kemikalier, der trådte i kraft den 1. juni 2007. Garmin støtter REACH's målsætning om at øge beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet gennem tidlig og forbedret identifikation af kemiske stoffers iboende egenskaber.

Garmin er en producent af artikler i henhold til definitionerne i REACH-forordningen. Denne artikelproduktion sker uden for EU, og Garmin hverken bruger eller køber stoffer til brug inden for EU i et omfang, der gør, at Garmin er omfattet af REACH-forordningens forpligtelser i henhold til artikel 6 (generelle forpligtelser til at registrere stoffer særskilt eller i kemiske midler). Garmin producerer ingen artikler, hvori et stof er bestemt til at blive frigivet under normal brug eller under med rimelighed forudsigelige anvendelsesbetingelser. Nogle strømkabler til køretøjer (cigarettænderadaptere) og vekselstrømsadaptere/opladere, der leveres som tilbehør til Garmin-enheder, kan indeholde Bis (2-etyl(hexyl)ftalat) [DEHP] i koncentrationer over 0,1 procent vægt/vægt i kabelisolationen. Garmin samarbejder med sine leverandører om at finde alternativer til DEHP.

Vi indsamler fortsat oplysninger i tæt dialog med vores leverandører og kunder for at sikre fortsat overholdelse af REACH-forordningen. Som sådan forbeholder Garmin sig retten til at foretage ændringer i sine produkter og i disse oplysninger, efterhånden som nye oplysninger kommer til vores kendskab.